ปรัชญา

ปรัชญา

สร้างบุคลากรที่ดีมีคุณธรรม คุณภาพ เพื่อให้การฟื้นฟูสมรรถภาพ บุคลิกภาพบุคคลพิการบรรลุเป้าหมาย ที่ให้เขาสามารถพัฒนาตนและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข