พันธกิจ

  1. ร่วมมือกับผู้นำชุมชน จัดตั้งชมรมคนพิการ โดยมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ให้เกิดการตระหนักคิดเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสร้างสรรค์และสันติสุขในหมู่บ้านวัฒนธรรม: เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
  2.  บริหารจัดการการศึกษาด้านคนพิการระดับอุดมศึกษาให้เชื่อมโยงถึงระดับราก หญ้า เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัยและฐานะ รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีมีความสุจริตต่อวิชาชีพ มีสุขนิสัยที่ดีทั้งทางกาย และจิตใจ
  3. จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในและภายนอกศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่องทำให้ศูนย์ฯมีคุณภาพตามมาตราฐานการศึกษาที่กำหนดพัฒนาครู – อาจารย์ให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน/ ชุมชนเป็นสำคัญปฏิบัติงานในลักษณะการวิจัยและพัฒนา
  4. ร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่นระดมทุน เพื่อสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน