ยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพให้บุคลากรฝ่ายปฏิบัติการสอนนักศึกษา/ฟื้นฟูเด็กพิเศษและทุกฝ่ายได้พัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตราฐานการประกันภายในภายนอก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพให้บุคลากรทุกฝ่ายของศูนย์ ฯ และชุมชนสามารถจัดตั้งหมู่บ้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจพอเพียง ฯ ที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมให้กับผู้เรียนให้สอดคล้องกับปัญหาตามต้องการจำเป็นของท้องถิ่น