วัตถุประสงค์

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มีแหล่งฝึกงานให้นักศึกษาที่เป็นสถานที่ในชีวิตจริงในชุมชนคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่อิสระพึ่งพาตนเองได้ ชุมชน และคนพิการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในหมู่บ้านวัฒนธรรม : เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ