วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในส่วนงานศูนย์การศึกษาพิเศษ จะเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ด้านงานฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้พิการที่ครบวงจรของสังคมจังหวัดมหาสารคามที่เข้มแข็งและยั่งยืนจากความร่วมมือของชุมชน นักศึกษา และบุคลากร ภาครัฐและเอกชน ทุกฝ่าย